Solutions

For new threat landscape detection, trust Elementrica solutions

Firma

Kompleksowy przewodnik po Digital Operational Resilience Act. Zapewnij swojej firmie cyberbezpieczeństwo i zgodność z DORA

DORA

Dlaczego Digital Operational Resilience Act (DORA) jest kluczowy dla cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym? Ta regulacja wprowadza nowe standardy w odporności operacyjnej, zwiększając wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem ICT, a także wprowadzając obowiązek przeprowadzania testów przez zespoły red teaming, co przyczynia się do zwiększenia poziomu zabezpieczeń oraz podnosi ogólny poziom cyberbezpieczeństwa. W tym artykule omówimy, jakie zmiany niesie Digital Operational Resilience Act i jak wpływa na działalność Twojej instytucji. Dowiesz się, jakie kroki podjąć, aby spełnić te wymagania, i jak zapewnić ciągłość operacyjną w świecie stale ewoluujących cyberzagrożeń, co wymaga głębokiego zrozumienia nowych regulacji.

W ramach DORA, kluczową rolę odgrywa red teaming, czyli proces testowania odporności na cyberataki poprzez symulowane ataki. Te kontrolowane testy bezpieczeństwa są niezbędne do zrozumienia, jak realne zagrożenia mogą wpłynąć na Twoją organizację, i pozwalają na identyfikację słabych punktów w infrastrukturze ICT przed potencjalnymi atakami. Zastosowanie metody red team umożliwia firmom finansowym nie tylko spełnienie wymogów Digital Operational Resilience Act, ale także znacząco podnosi ich cyberbezpieczeństwo, przygotowując je na różnorodne scenariusze ataków i zwiększając świadomość na temat zagrożeń.

Implementacja strategii red team w zgodności z DORA wymaga szczegółowego planowania i zaangażowania. Należy wybrać doświadczony zespół specjalistów, którzy będą przeprowadzać testy, analizować wyniki i rekomendować usprawnienia. Jest to cykliczny proces, który powinien być regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń. Wprowadzenie programu ciągłego doskonalenia zabezpieczeń jest kluczowe. Dzięki temu Twoja instytucja nie tylko zwiększy swoją odporność operacyjną, ale także wzmocni zaufanie klientów i partnerów biznesowych, co jest kluczowe w sektorze finansowym.

Wprowadzenie Digital Operational Resilience Act to znaczący krok w kierunku zwiększenia odporności cyfrowej w sektorze finansowym Unii Europejskiej. Poprzez skoncentrowanie się na red team i innych wymogach dotyczących cyberbezpieczeństwa, regulacja ta pomaga instytucjom finansowym lepiej przygotować się na wyzwania związane z cyfrowymi zakłóceniami operacyjnymi, podnosząc jednocześnie ogólną świadomość na temat zagrożeń. Pamiętaj, że spełnienie wymogów DORA nie jest jednorazowym zadaniem, lecz ciągłym procesem, który wymaga stałego monitorowania, ewaluacji i dostosowywania do nowych zagrożeń.

Najważniejsze Informacje

  • DORA wprowadza surowsze wymagania w sektorze finansowym dotyczące zarządzania ryzykiem ICT i odporności operacyjnej, mające na celu zapewnienie stabilności finansowej i ochrony konsumentów. Instytucje finansowe muszą dostosować się do tych wymagań w określonym czasie, który został zaplanowany na pełną implementację do końca 2024 roku. Czas ten jest kluczowy dla organizacji, aby przeprowadzić niezbędne analizy, zaimplementować wymagane procesy i przeszkolić personel w zakresie nowych przepisów.
  • Red team jest kluczowym elementem w ocenie gotowości organizacji finansowych na cyberataki, pomagając identyfikować i naprawiać słabości w cyberobronie przed rzeczywistymi zagrożeniami. Proces ten musi być w pełni zintegrowany z procedurami bezpieczeństwa ICT organizacji przed końcem okresu przejściowego DORA, co daje firmom finansowym czas do końca 2024 roku na umiejscowienie efektywnych procedur red teaming, które będą spełniać wymagania regulacji.
  • DORA stawia przed instytucjami finansowymi wyzwania związane z inwestycjami, zarządzaniem ryzykiem z dostawcami trzecimi oraz potrzebą ciągłego monitorowania i doskonalenia odporności cyfrowej. Organizacje muszą rozpocząć lub przyspieszyć procesy wdrożeniowe już teraz, aby upewnić się, że wszystkie wymogi zostaną spełnione w ustalonym czasie, czyli do końca 2024 roku. Obejmuje to nie tylko inwestycje w technologie i procedury bezpieczeństwa, ale również w szkolenia dla pracowników oraz rozwój strategii zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami zewnętrznymi, tak aby cała sieć wartości była odporna na cyberzagrożenia.


Dlaczego DORA jest istotna dla sektora finansowego?

Digital Operational Resilience Act to kluczowa inicjatywa dla sektora finansowego. W erze cyfryzacji i rosnących zagrożeń cybernetycznych, zarządzanie ryzykiem ICT i odporność operacyjna stają się coraz bardziej istotne. DORA stanowi odpowiedź na te wyzwania, wprowadzając surowsze wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem ICT i odporności operacyjnej w celu ochrony konsumentów i stabilności finansowej.

Dodatkowo, DORA zwraca uwagę na kluczowe dostawców usług teleinformatycznych, którzy są niezbędni dla funkcjonowania sektora finansowego. Te ścisłe wymagania mają na celu zapewnienie, że dostawcy ICT wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, a tym samym zwiększają odporność całego sektora na cyberzagrożenia.

Kluczowe cele i założenia DORA

Digital Operational Resilience Act opiera się na pięciu filarach, które mają na celu wzmocnienie cyfrowej odporności operacyjnej wśród podmiotów finansowych. Głównym zadaniem DORA jest wdrożenie kompleksowych ram zarządzania ryzykiem ICT i zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa kierownictwa w strategiach zarządzania ryzykiem.

Dodatkowo, Digital Operational Resilience Act wymaga od podmiotów finansowych opracowania planów ciągłości działalności i odzyskiwania po awariach, uwzględniających różne scenariusze ryzyka cybernetycznego. To kluczowe działanie ma na celu zapewnienie, że instytucje finansowe będą w stanie szybko reagować i odbudować swoje działania po potencjalnych atakach cybernetycznych.

Znalezienie odpowiedniego dostawcy ICT i negocjowanie z nim konkretnych ustaleń umownych jest kolejnym kluczowym zadaniem w ramach Digital Operational Resilience Act. Podsumowanie tego, wraz z innymi działaniami, takimi jak współpraca i wymiana informacji w sektorze finansowym, przyczynia się do budowania odporności na cyberataki.

Red teaming a DORA: Jak przeprowadzić skuteczne testy bezpieczeństwa?

Red teaming, prowadzony przez specjalistyczny red team, w kontekście DORA ma na celu ocenę gotowości organizacji finansowych na cyberataki, w tym również testy socjotechniczne. Jest to zaawansowany proces testowania, który symuluje ataki, a następnie ocenia reakcję organizacji na te ataki oraz ich zdolność do szybkiego reagowania. Głównym celem red teamingu jest proaktywne zidentyfikowanie i naprawienie słabości w cyberobronie. W czasie testów red team wykorzystywane są różnorodne techniki i narzędzia stosowane przez hakerów, co pozwala na realistyczne symulowanie potencjalnych ataków.

Po zakończeniu testów red team które są formą testów penetracyjnych, przekazywany jest szczegółowy raport z wynikami, który obejmuje rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Analiza i debriefing po symulacji ataku są niezbędne do ujawnienia słabości i opracowania planu ataku na podstawie działań naprawczych.

Podejście Red Team różni się od badań podatności i testów penetracyjnych

Red Team powstają poprzez charakterystykę motywów i metod działania potencjalnych atakujących oraz identyfikację wynikającego z nich ryzyka. W tej strategii szczególną uwagę przykłada się do możliwych dróg ataku, w tym do ataków socjotechnicznych, które wykorzystują słabości ludzkiej natury do manipulacji i uzyskania dostępu do chronionych zasobów. Jest to brane pod uwagę jako jedna z potencjalnych ścieżek, przez które atak może zostać przeprowadzony. Następnie, metodyka Red Team bada te zagrożenia w odniesieniu do specyficznych zdolności i umiejętności potencjalnego przeciwnika oraz dostępnych funkcji stosowanych systemów informatycznych, zwracając szczególną uwagę na to, jak ataki socjotechniczne mogą być wykorzystywane przeciwko organizacji. W końcu klient otrzymuje pełny przegląd swojego statusu bezpieczeństwa, w tym analizę ryzyka związanego z atakami socjotechnicznymi, oraz strategię ustalania priorytetów i wyboru skutecznych środków zaradczych. Zgodnie z konkretnymi potrzebami nasza firma oferuje szeroki zakres usług, takich jak Red Team Assessment, Purple Team Assessment, APT Simulations, Ransomware Simulations, Testy penetracyjne sieci, oraz Testy penetracyjne aplikacji internetowych, każda z nich dostosowana do identyfikacji i neutralizacji zagrożeń, w tym tych wynikających z ataków socjotechnicznych.

Blue team i ich rola w ramach DORA

Digital Operational Resilience Act podkreśla znaczenie posiadania dedykowanych zespołów zarządzających ryzykiem ICT, takich jak blue team, purple team i white team. W tym kontekście, kluczową rolę odgrywa blue team. Blue team odpowiada za obronę systemów informacyjnych przed atakami, utrzymanie pozytywnej postawy bezpieczeństwa, analizę bieżącego stanu zabezpieczeń, adresowanie podatności, monitorowanie naruszeń i reagowanie na incydenty. Członkowie blue teamu angażują się w różne zadania, takie jak analiza cyfrowego śladu, audyty DNS, instalowanie i konfigurowanie firewalli, oprogramowanie bezpieczeństwa końcowych punktów dostępu oraz monitorowanie aktywności sieciowej, co przyczynia się do zwiększenia poziomu zabezpieczeń. Dodatkowo, Blue team jest odpowiedzialny za zawarcie konkretnych umów z dostawcami usług ICT w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa, co stanowi kluczowy element w zwiększeniu odporności organizacji na potencjalne zagrożenia. Wszystkie te działania są krytyczne w kontekście rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni, podkreślając konieczność ciągłego doskonalenia zabezpieczeń i strategii obronnych wobec różnorodnych zagrożeń.

Wyzwania związane z wdrożeniem Digital Operational Resilience Act (DORA)

Digital Operational Resilience Act wiąże się z szeregiem wyzwań. Pierwszym z nich są inwestycje i zmiany organizacyjne wymagane do spełnienia szczegółowych technicznych wymagań Digital Operational Resilience Act. Opracowanie szczegółowej mapy drogowej zgodności z normami DORA jest istotne, aby precyzyjnie planować wymagane kroki i zarządzać zmianami w organizacji. To z kolei przyczynia się do zwiększenia skuteczności zabezpieczeń oraz zwiększenia odporności na cyberzagrożenia.

Kolejnym wyzwaniem jest zarządzanie ryzykiem z dostawcami trzecimi. Digital Operational Resilience Act nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji wszystkich organizacji w swoim łańcuchu dostaw ICT i zapewnienia zgodności z DORA, co ma implikacje dla dostawców ICT i usługodawców trzecich. Wykorzystanie narzędzi do skutecznego zarządzania dostawcami jest kluczowe, aby minimalizować ryzyko i zapewnić ciągłość działania w zakresie zabezpieczeń.

Wreszcie, Digital Operational Resilience Act wymaga od instytucji finansowych ciągłego monitoringu i doskonalenia odporności cyfrowej, co obejmuje regularne oceny efektywności zabezpieczeń. Zmieniający się i ewoluujący krajobraz cyberzagrożeń wymusza ciągłe aktualizacje w obszarach ryzyka IT i zakresu cyberbezpieczeństwa. To wykorzystanie najlepszych praktyk i nowoczesnych technologii w zabezpieczeniach jest niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego i adaptacji do nowych metod ataków.

Szkolenia i wsparcie dla firm w kontekście DORA

Szkolenia i wsparcie dla firm w kontekście Digital Operational Resilience Act są niezbędne dla zrozumienia i wdrożenia tego rozporządzenia, co przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i zwiększenia odporności organizacji na cyberzagrożenia. Dostępne są kursy e-learningowe dla pracowników, które pomagają im zrozumieć nowe obowiązki i doskonalić rolę związaną z zgodnością DORA, jednocześnie podnosząc świadomość na temat zagrożeń i sposobów ich minimalizacji.

Również dostępne są certyfikowane szkolenia Digital Operational Resilience Act, które obejmują zarówno pojedyncze kursy dla praktycznej znajomości tematu, jak i kombinacyjne kursy dla kompleksowego zrozumienia wymagań zgodności z DORA. Te szkolenia są częścią szerszego programu edukacyjnego mającego na celu przygotowanie pracowników do efektywnego reagowania na różnorodne zagrożenia w środowisku cyfrowym.

Usługi wsparcia dla wdrożenia Digital Operational Resilience Act obejmują konsulting i usługi doradcze, które pomagają podmiotom finansowym w rozwijaniu i ulepszaniu ich ram zarządzania ryzykiem ICT zgodnie z wymaganiami Digital Operational Resilience Act. Dzięki tym usługom, firmy mogą lepiej zrozumieć wymogi DORA, efektywnie je wdrożyć oraz zwiększyć swoją odporność na zagrożenia cyfrowe, co jest kluczowe dla utrzymania stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Przegląd narzędzi i technologii wspierających DORA

Rozwiązania technologiczne są kluczowym elementem wdrożenia Digital Operational Resilience Act. Zaawansowane narzędzia, takie jak TrustDecision, ThreatMetrix i Fingerprint, oferują wysoką skuteczność wykrywania ryzyka i ochrony kodu przed oszustwami.

Inne narzędzia, takie jak Shield, Sift czy PerimeterX, koncentrują się na identyfikacji ryzyka i wykrywaniu oszustw, zapewniając robustność działania w różnych scenariuszach użycia.

Dodatkowo, niektóre narzędzia, takie jak SEON, łączą identyfikację urządzenia z analizą zachowań, zapewniając zgodność z normami GDPR i CCPA, co jest kluczowe dla przestrzegania przepisów DORA.

Podsumowanie

DORA wnosi wiele zmian do sektora finansowego, wprowadzając surowsze wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem ICT i odporności operacyjnej, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności zabezpieczeń. Chociaż wdrożenie DORA wiąże się z wyzwaniami, istnieją dostępne narzędzia, technologie i usługi wsparcia, które mogą pomóc firmom w zrozumieniu i spełnieniu tych wymagań, a także w zwiększeniu ich odporności na zagrożenia.

Zarówno red teaming, jak i blue teaming są kluczowymi elementami strategii bezpieczeństwa w ramach DORA. Te techniki testowania i obrony pomagają firmom ocenić i poprawić swoją cyfrową odporność operacyjną przed różnorodnymi zagrożeniami. Przy odpowiednim wsparciu i narzędziach, DORA może przynieść znaczne korzyści dla sektora finansowego, wzmacniając jego odporność na cyberzagrożenia i zwiększając ogólną świadomość w zakresie zagrożeń cyfrowych.

Najczęściej Zadawane Pytania

Co to jest Digital Operational Resilience Act?

Digital Operational Resilience Act (DORA) to regulacja Unii Europejskiej, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa ICT podmiotów finansowych oraz zapewnienie odporności sektora finansowego w przypadku poważnych cyfrowych zakłóceń operacyjnych. Jest częścią pakietu finansów cyfrowych i tworzy kompleksowy system zarządzania ryzykiem dla sektora finansowego UE.

Jaki jest cel DORA?

Celem Dory jest wzmocnienie bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy inwestycyjne, aby zapewnić odporność sektora finansowego na poważne zakłócenia operacyjne.

Czym jest Red Teaming?

Red Teaming to autoryzowane symulacje ataków, odzwierciedlające rzeczywiste taktyki i techniki stosowane przez cyberprzestępców. Ma na celu identyfikację słabości i podatności systemów na ataki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI EKSPERTAMI

Nasz zespół jest gotowy do pomocy

Skontaktuj się z nami - czekamy na Twój telefon lub wiadomość! Z entuzjazmem oczekujemy na szczegóły Twojego projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, wyzwań sieciowych oraz jakichkolwiek pytań, gdzie nasza pomoc może okazać się nieoceniona.
Skontaktuj się